Apostolstwo

Miłosierna miłość Sióstr jest konkretnym wyrazem umiłowania Boga i bliźniego.

2016-06-15

Konkretną realizacją charyzmatu miłosierdzia jest praca pielęgniarska, opiekuńcza, wychowawcza, katechetyczna, parafialna oraz każda forma pomocy duchowej i materialnej człowiekowi potrzebującemu. W duchu swego powołania Zgromadzenie podejmuje i prowadzi dzieła apostolskie takie jak: pielęgnacja chorych w szpitalach, prowadzenie 3 zakładów opiekuńczo - leczniczych, 9 domów pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, 2 Centrów Opiekuńczo - Wychowawczych (8 placówek opiekuńczo - wychowawczych), bursy i przedszkola, katechizacja w szkołach i przedszkolach, praca parafialna. Siostry prowadzą również działalność misyjną w Zambii. Śpieszą także z pomocą ludziom chorym, biednym i opuszczonym w środowisku swego życia i pracy. Charakterystycznym rysem ich życia i posługi jest bycie blisko tych, którym służą, a także docieranie do potrzebujących. realizację charyzmatu cechuje wspólnotowość. Siostry dzielą się ideą miłosierdzia z tymi wśród których pracują. Uwrażliwiają dzieci i młodzież na obecność ubogich, samotnych, cierpiących w ich środowiskach i wdrażają do czynnej pomocy przez zorganizowane formy pracy. Współpracują z ludźmi świeckimi w parafialnych i społecznych inicjatywach pomocy charytatywnej. W pracy misyjnej siostry szczególnie świadczą pomoc chorym i najuboższym. W Zgromadzeniu podkreśla się wartość modlitwy i cierpienia starszych i chorych sióstr, które swoją ofiarą umacniają posłannictwo miłosierdzia.

"Siostry powołane do ukazywania Miłosiernej Miłości Chrystusa, który leczy, karmi, naucza, modli się i zbawia, dążą do pełnego umiłowania człowieka cierpiącego". (Konstytucje Zgromadzenia 5)

MIŁOSIERDZIE DUSZĄ NASZEGO APOSTOLSTWA

 

Apostolat, Zgromadzenie