Duchowość

Matka M. Verena Korger z Wiednia (Przełożona Generalna 1979-1991) przekazała nam graficzną, przejrzyście opracowaną DUCHOWOŚĆ BOROMEUSZEK.

2016-06-11

bsw2o3uputps9jzku.jpg   W KRZYŻU urzeczywistnia się nasz CHARYZMAT:

   Kontemplacyjne życie modlitwy: boromeuszka wznosi codziennie oczy, serce i ręce do centrum jej życia. Jest całkowicie ukierunkowana na Serce Jezusa, morze miłosierdzia.

   Ślub miłosierdzia: boromeuszka pochyla się jednocześnie w swej posłudze miłosierdzia nad każdą nędzą, którą spotyka.

   Trzy KAGANKI oznaczają ZASADNICZE CNOTY boromeuszki. Kierują one swój blask na charyzmat, oświecają go, czyniąc żywym i godnym naśladowania:

   L = Liebe zum Nachsten -  Miłość do bliźniego, D = Demut - Pokora, E = Einfachheit - Prostota.

   Dalsze promienie symbolizują szczególne cnoty naszych głównych patronów: duch rodzinny - Święta Rodzina,  radość w Bogu - św. Franciszek Salezy, wierność Kościołowi i Papieżowi - św. Karol Boromeusz.

   Obrazowo przedstawiona BAZYLIKA ŚW. PIOTRA wskazuje na FUNDAMENT:

Z  Kościoła, który z miłością nazywamy "naszą Matką", wypływają strumienie łask dla naszego życia nadprzyrodzonego: - z sakramentu chrztu - trzy cnoty Boskie, - z bierzmowania -  umocnienie nas w dążeniu do świętości, - z oddania Bogu przez śluby - czystość, ubóstwo, posłuszeństwo.

Nad kościołem góruje "M" - symbol MARYI. Jako Matka Kościoła obejmuje  Ona i nas swoją macierzyńską miłością. Z Maryją jesteśmy zdolne żyć dla Jezusa.

 

Panie Jezu Chryste!

Dziękuję Ci za powołanie zakonne, jakim mnie obdarzyłeś i za jego wspaniałą duchowość. 

Proszę Cię gorąco, zakorzeń we mnie CHARYZMAT modlitwy kontemplatywnej i posługi bliźnim tak głęboko,

aby wszystko we mnie stało się uwielbieniem!

Umocnij we mnie POSTAWĘ miłości bliźniego, pokory i prostoty, aby wszystko we mnie było MIŁOSIERDZIEM!

Rozwijaj we mnie cnoty Świętej Rodziny i św. Karola, ducha rodzinności, umiłowanie Kościoła i wierność Papieżowi,

aby wszystko, co znajduje się wokół mnie było RADOŚCIĄ.

Ożyw we mnie FUNDAMENT wiary, nadziei i miłości.

Wzmocnij owocowanie łask chrztu, bierzmowania i zakonnej konsekracji tak wyraźnie,

aby wszystko co dla mnie jest ŚWIATŁEM, stało się przeze mnie ŚWIADECTWEM O TOBIE.

Daj mi prawdziwą miłość do MARYI, mojej Matki i Pani, by ONA mogła wszystkich prowadzić ku jedności i pokojowi

i abym przez Maryję, w Maryi i z Maryją stała się narzędziem UWIELBIENIA TWEGO MAJESTATU!  

(Matka Verena Korger; tłum. s.M. Dionizja Sollik)

Duchowość_kategoria, Duchowość, Zgromadzenie